Ansvar og brug


Almindelige betingelser for brug af tjenester ejet af HealthPilot

Nedenfor kan du læse de Almindelige Betingelser for brug af HealthPilot's hjemmesider og tjenester, der er gældende for enhver brug af HealthPilot's tjenester.


1. Accept af de Almindelige Betingelser

Anvendelse og brug af HealthPilot's online tjenester er ensbetydende med accept af nedenstående Almindelige Betingelser. 

2.1 Information på HealthPilot's tjenester m.v.

Information på HealthPilot's tjenester gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. HealthPilot er endvidere til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af hjemmesiden eller de heri beskrevne tjenester. Ved kommunikation mellem HealthPilot og brugerne uden brug af digitale signaturer, er HealthPilot uden ansvar, såfremt informationerne ændres eller forvanskes under transmissionen, eller (såfremt) uvedkommende opnår adgang hertil. 

2.1.1 Dataindsamling

HealthPilot validerer behandlerdata (navn, adresse, telefonnummer, email, hjemmeside, priser, åbningstider) med data fra forskellige udbydere (herunder Sundhedsvæsenets Organisationsregister (SOR) , Sundhed.dk ).

Privatpersoner kan på HealthPilot's tjenester selv tilføje, rette eller fjerne kontaktoplysninger, der vedrører dem selv, (navn, adresse, email) via selvbetjening på HealthPilot.dk eller ved at anvende HealthPilot's kontaktfunktion.

De oplysninger (brugeranmeldelser), som privatpersoner selv tilføjer eller ændrer, anses af HealthPilot for gældende og publiceres direkte på siden. Hvis en brugeranmeldelse rapporteres, som værende i strid med HealthPilots Retningslinjer for brugeranmeldelser, blokeres anmeldelsen, mens HealthPilot undersøger om anmelderen / anmeldelsen overholder retningslinjerne. Anmeldelsen vil kun blive synlig igen, hvis den overholder / eller bringes til at overholde retningslinjerne, herunder at anmelderen dokumenterer sin kontakt til klinikken. Brugeren accepterer, at alle oplysninger og andet indhold, der stilles til rådighed af brugeren alene er brugerens ansvar.

Såfremt en bruger af tjenesten mener at kontaktoplysning eller brugeranmeldelser forekommer krænkende eller på anden måde uegnet, kan oplysningen anmeldes via Kontaktformularen, der er tilgængelig på tjenesten. Det er dog kun HealthPilot, som endeligt beslutter, hvilke publicerede oplysninger, der skal fjernes fra tjenesten. 

2.1.2 Behandling af personlige oplysninger

Du opfordres til at gennemlæse HealthPilot's retningslinjer for cookies og beskyttelse af personlige oplysninger forud for anvendelsen af HealthPilot's tjenester.

2.2 Links

Såfremt der linkes til en tredjemands hjemmeside, sker dette uden ansvar for HealthPilot for indholdet af den side, der linkes til.

2.3 Erstatningsansvar

HealthPilot kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af HealthPilot's hjemmesider eller de dertil knyttede tjenester, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab. Brugeren accepterer at skadesløsholde HealthPilot for ethvert krav, der måtte opstå som følge af brugerens ulovlige eller erstatningspådragende brug af HealthPilot's hjemmesider og tjenester.

3. Rettigheder til hjemmesiderne

Alle navne, logoer og varemærker på HealthPilot's tjenester tilhører HealthPilot eller HealthPilot's associerede selskaber eller samarbejdspartnere, og må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra HealthPilot.  Indholdet på tjenesterne såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, lydfiler, software, mv. tilhører enten HealthPilot eller HealthPilot's samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden relevant lovgivning.  Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af HealthPilot's tjenester eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at fjerne meddelelser eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende. 

4. Bidrag fra brugere

Alt materiale, anmeldelser, information eller anden form for kommunikation som modtages fra brugerne via hjemmesiden eller i forbindelse med brugerens anvendelse af HealthPilot's tjenester, vil blive anset som ikke-konfidentielt, ikke-eksklusivt og berettiger ikke afsenderen til royalties. HealthPilot kan frit anvende sådant modtaget materiale, information m.v., herunder i form af meddelelse af licenser på udnyttelsen heraf. HealthPilot har ret til frit at uploade, kopiere, distribuere, indarbejde, ændre og/eller på anden vis anvende kommunikationen sammen med alle data, billeder, lyd, tekst og andet indeholdt heri til ethvert kommercielt eller ikke-kommercielt formål.  Brugeren garanterer at have alle nødvendige rettigheder og/eller samtykker, der måtte være nødvendige for HealthPilot's brug af alt materiale, information eller anden form for kommunikation som modtages fra brugerne via hjemmesiden eller i forbindelse med brugerens anvendelse af HealthPilot's tjenester.

5. Brugernavn og kodeord

Brugeren har pligt til at behandle et eventuelt brugernavn og kodeord fortroligt og må således ikke udlevere det til andre. Brugeren er ansvarlig for alle aktiviteter, som udføres under brugerens brugernavn og kodeord. Brugeren er desuden forpligtet til at informere HealthPilot, uden ugrundet ophold, om eventuel uautoriseret brug af brugernavn og kodeord.

6. Overdragelse

HealthPilot har til enhver tid ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand uden forudgående indhentelse af samtykke fra brugeren.

7. Andet

HealthPilot forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på tjenesterne, samt at nedlægge hjemmesiden og tjenesterne, herunder eventuelle e-mailkonti. Endvidere forbeholder HealthPilot sig ret til at lukke en brugers e-mailkonto, hvis den har været inaktiv i en længere periode defineret af HealthPilot, at begrænse antallet af e-mails, der kan sendes fra eller til en konto hos HealthPilot, samt at begrænse det maksimale antal dage, som e-mails m.v. kan lagres i HealthPilot's tjenester. 

Brugeren accepterer, at HealthPilot skaffer sig adgang til brugerens e-mailkonto, såfremt dette er nødvendigt for driften af HealthPilot's hjemmesider og tjenester, eller såfremt dette er nødvendigt for at beskytte HealthPilot eller andre brugere mod tab.  

Såfremt brugeren kommer i besiddelse af oplysninger eller anden information om HealthPilot eller HealthPilot's hjemmesider eller tjenester, som ikke er tiltænkt brugeren i forbindelse med anvendelsen af HealthPilot's hjemmesider og tjenester, er brugeren forpligtet til straks at slette de pågældende informationer, og til uden ugrundet ophold, at give HealthPilot besked herom. Brugeren må under ingen omstændigheder kopiere eller videregive de pågældende informationer til tredjemand. 

Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig uberettiget adgang til HealthPilot's netværk, server, systemer eller lignende. 

HealthPilot har til enhver tid ret til at revidere disse Almindelige Betingelser. 

Hvis nogen del af disse Almindelige Betingelser skulle blive anset for retsstridig eller ugyldig og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

8. Tvister

Enhver tvist, der måtte opstå som følge af nærværende Almindelige Betingelser, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Sø- og Handelsretten i København.